ICT Index

Góp ý Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

(Mard - 29/6/2017) Dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công văn số 4569/BNN-KHCN ngày 02/6/2017: Về việc cung cấp số liệu về CNTT-TT phục vụ xây dựng Khung Kiến trúc CPĐT của Bộ

(Mard - 06/6/2017) Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 cảa Chính phủ về Chính phủ điện tử; Quyết định số 1819/QD-TTg ngày 26/10/2015 cảa Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình Quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 5134/QĐ-BNN-KHCN ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về Xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Nhằm phát triển Chính phủ điện tử của Bộ Nông nghiệp và PTNT theo định hướng chung của Quốc gia hướng dến một nền Chính phủ điện tử hiện đại, bền vững, thúc đẩy cải cách hành chính và đáp ứng yêu cầu về hội nhập quốc tế

Công văn số 6067/BNN-TH ngày 19/7/2016 về việc cung cấp mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT năm 2016

Đề nghị các đơn vị gửi phiếu điều tra trước ngày 12/8/2016 theo địa chỉ: Trung tâm Tin học và thống kê - Nhà B5, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình , Hà Nội. Điện thoại: (04)37332160 (máy lẻ 306;307); Fax: (04)38230381; gửi trước bản điện tử về địa chỉ Email: dieutra@mard.gov.vn
Liên kết
5344917