Văn bản HD

Chế độ báo cáo thống kê áp dụng cho các đơn vị trực thuộc Bộ

(Mard-12/1/2011): Ngày 26 tháng 11 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 3201/QĐ-BNN-KH quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng cho các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT.

 

Chế độ báo cáo thống kê áp dụng cho các Sở Nông nghiệp và PTNT

(Mard-12/1/2011): Ngày 26 tháng 11 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 3201/QĐ-BNN-KH  quy định Chế độ báo cáo thống kê áp dụng cho các Sở Nông nghiệp và PTNT. Theo đó Chế độ báo cáo đối với các Sở bao gồm 05 biểu báo cáo và tài liệu giải thích hướng dẫn thực hiện báo cáo tháng, quý, 6 tháng và năm. (Chi tiết xem phụ lục đính kèm).

Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nông nghiệp và PTNT

(Mard-12/1/2011): Ngày 26 tháng 11 năm 2010, tại Quyết định số 3201/QĐ-BNN-KH Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nông nghiệp và PTNT. Theo đó Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nông nghiệp và PTNT bao gồm 186 chỉ tiêu, chia thành 20 lĩnh vực chính. Chi tiết xem phụ lục đính kèm.

Danh mục các chương trình điều tra cơ bản thường xuyên của Bộ Nông nghiệp và PTNT

(Mard-12/1/2011): Ngày 20 tháng 7 năm 2010 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 1986/QĐ-BNN-KH phê duyệt Danh mục các chương trình điều tra cơ bản thường xuyên của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Quy chế tạm thời về phối hợp hoạt động thống kê, dự báo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

(Mard-7/4/2010): Ngày 6/4/2010 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quy chế tạm thời về phối hợp hoạt động thống kê, dự báo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Công văn 891: Một số qui định tạm thời về báo cáo tháng của các đơn vị thuộc ngành

(Mard-23/3/2010): Ngày 02/04/2007 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành công văn qui định tạm thời về báo cáo thống kê hàng tháng. Nội dung công văn và biểu mẫu báo cáo xem file đính kèm.
Các tin đã đưa
Liên kết
5344917