Sơ đồ tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

I. Các tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước:

 

01. Vụ Kế hoạch
02. Vụ Tài chính
03. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
04. Vụ Hợp tác quốc tế
05. Vụ Pháp chế
06. Vụ Tổ chức cán bộ
07. Vụ Quản lý doanh nghiệp
08. Văn phòng Bộ
09. Thanh tra Bộ
10. Cục Trồng trọt
11. Cục Bảo vệ thực vật
12. Cục Chăn nuôi
13. Cục Thú y
14. Cục Quản lý xây dựng công trình
15. Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn
16. Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản
17. Cục Chế biến và phát triển thị trường Nông sản
18. Tổng cục Lâm nghiệp
19. Tổng cục Thủy sản
20. Tổng cục Thuỷ lợi
21. Tổng cục Phòng, chống thiên tai

 

II. Các tổ chức sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ:


22. Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn
23. Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn I
24. Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II
25. Trung tâm Tin học và Thống kê
26. Báo Nông nghiệp Việt Nam
27. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Mô hình Cấu trúc tổ chức Bộ Nông nghiệp và PTNT: xem tại đây

 

 
Liên kết